Spis treści


1. Logowanie

Klient może uzyskać bezpłatny dostęp do Portalu po uprzednim użyciu indywidualnych danych dostępowych (login i hasło). Dane te dla Konta Głównego są automatycznie tworzone i wysłane mailem, a ich modyfikacja lub wtórne uwierzytelnienie odbywa się za pośrednictwem BOK. Dla jednego Klienta może być stworzone tylko jedno Konto Główne, które otrzymuje uprawnienia tworzenia Subkont wedle wytycznych Klienta. W zakresie dobrych praktyk Klienta leży dbanie o aktualność listy Użytkowników przypisanych do założonych funkcjonalności i podglądu poszczególnych Usług.

Praca z Portalem możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu. Informacja o dacie akceptacji ostatniej wersji Regulaminu znajduje się w zakładce Bezpieczeństwo i zgody. Akceptacja Regulaminu musi odbyć się dla każdego Użytkownika indywidualnie, nie ma możliwości akceptacji Regulaminu przez Konto Główne i domyślnego przeniesienia zgody „w dół” na inne Subkonta.

Powrót na górę

2. Panel główny

W Panelu głównym Użytkownik otrzymuje w jednym spójnym widoku wszystkie informacje o wykupionych Usługach. Widoki różnią się pomiędzy Użytkownikami w zależności od przyznanych przez Konto Główne uprawnień, mogą być one ograniczone tylko do funkcji finansowych (podgląd e-faktur i elektronicznych obrazów faktur), operacyjnych (listy Usług, zlecanie usług około kolokacyjnych) lub być połączeniem powyższych. Panel podzielony jest na 5 sekcji:

Powrót na górę

3. Lista usług

(funkcjonalność bezpłatna, dostępna dla każdego typu konta)

Lista widocznych usług jest zależna od przyznanych przez Konto Główne uprawnień i jest ograniczona do tylko wybranych z wszystkich świadczonych Klientowi. Lista usług jest podzielona w sekcje: Internet, Łącza, Kolokacja i VoIP. W zależności od wybranej sekcji dane (sortowane alfabetycznie po unikatowej nazwie usługi) prezentowane są w formie tabelarycznej:

- Internet:        

- Łącza:               

- Kolokacja:      

Powrót na górę

4. Faktury VAT

(funkcjonalność bezpłatna, dostępna z uprawnieniem „Dostęp do finansów”)

Znajdują się tu informacje dotyczące bieżących i historycznych płatności klienta. Domyślnie wybraną formą jest prezentacja elektronicznego obrazu faktury, a wyrażenie chęci na otrzymywanie faktur elektronicznych jest możliwe poprzez wyrażenie zgody w zakładce Bezpieczeństwo i zgody (zmianie ulegnie status faktury z „Elektr. obraz faktury” na „Faktura elektroniczna”). Elektroniczne faktury posiada taką samą wartość prawną jak faktury w formie papierowej, więc całkowicie je zastępują. Zgoda na elektroniczne faktury może zostać przez Konto Główne w każdej chwili cofnięta poprzez wydrukowanie oświadczenia i przesłanie go do BOK.

Niezależnie od wybranego typu dokumentu, aby otworzyć podgląd faktury, użytkownik powinien uruchomić aplikację obsługującą pliki w formacie PDF.

Całość zakładki Faktury VAT prezentowana jest w formie tabelarycznej:

Powrót na górę

5. Zgłoszenie awarii

(funkcjonalność bezpłatna, dostępna z uprawnieniem „Zdalne Ręce”)

Znajdują się tu informacje o zalecanych kanałach komunikacyjnych dostępnych dla Użytkownika tworzącego zgłoszenie awarii dot. jego usług. Cały proces rozwiązywania awarii ulega znacznej poprawie dzięki podaniu unikalnej nazwy usługi (widocznej m.in. w zakładce Lista usług) przez Użytkownika podczas generowania zgłoszenia.

Na dziś dostępnymi kanałami są e-mail i telefon, w przyszłości planowane jest dodanie funkcjonalności zgłaszania poprzez Portal (analogicznie jak usługa Zdalnych Rąk).

Powrót na górę

6. Konta użytkowników

(funkcjonalność bezpłatna, dostępna tylko dla Konta Głównego)

Użytkownik Konta Głównego ma tu możliwość podglądu, dodawania nowego lub usunięcia Subkonta. Przy tworzeniu nowego konta wymagane jest podanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz aktualnego adresu e-mail. Dodatkowo Konto Główne może zawęzić Subkontu podgląd Usług tylko do listy wybranych i określić uprawnienia dot. dodatkowych funkcji, takich jak:

Ważne! Użytkownik Konta Głównego nie może modyfikować imienia, nazwiska oraz adresu e-mail subkonta, który jest kontaktem technicznym (mającym uprawnienia do wejść na kolokację/kontaktem do awarii ect.) Zmiana tych parametrów wymaga kontakt z BOK.

Użytkownik Konta Głównego Klienta wyrażającego zgodę na e-fakturę, nie może modyfikować adresu e-mail subkonta, które jest wskazane w umowie z ATM jako kontakt do powiadomień o wystawieniu faktur VAT.

Powrót na górę

7. Zdalne Ręce

(funkcjonalność płatna zgodnie z Cennikiem, dostępna z uprawnieniem „Zdalne ręce”)

Panel do bezpośrednich zgłoszeń przez Użytkownika zleceń czynności wymagających fizycznego dostępu do kolokowanych urządzeń. Usługa jest świadczona w dwóch wariantach:

Panel usługi pozwala na podgląd zgłoszeń aktualnie znajdujących się w realizacji, zrealizowanych i anulowanych, wszystkich, a także wygenerowanie nowego zgłoszenia. Nowe zgłoszenie Użytkownik powinien możliwie szczegółowo opisać tekstem, podając unikatowy numer usługi, oraz określić priorytet zgłoszenia. Zlecenie przechodzi formalną drogę Zarejestrowane -> Przyjęte/Anulowane -> Zrealizowane (o każdej zmianie statusu zlecający Użytkownik jest informowany mailowo). Na koniec zlecenia Użytkownik informowany jest o liczbie slotów czasowych, które zostały przeznaczone na realizację usługi.

Realizacja usługi Zdalnych Rąk wiąże się z zastrzeżeniami:

Powrót na górę

8. Statystyki

(funkcjonalność bezpłatna, dostępna dla każdego typu konta)

Statystyki odnoszą się tylko do Usług z przyznanym przez Konto Główne uprawnieniami widoczności i są ograniczone tylko do wybranych z wszystkich świadczonych Klientowi. W szczególnym przypadku gdy Klient nie posiada usług transmisji danych lub Internetu cała zakładka pozostanie pusta.

Zakładka dzieli się na dwie sekcje:

- ruch – prezentacja utylizacji łącz w zadanym przedziale czasowym : rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym, godzinowym lub w wskazanym przez Użytkownika zakresie (z granulacją jednej minuty). Parametry liczbowe widoczne na wykresie to : ruch wychodzący i wchodzący chwilowy oraz maksymalny z danej próbki czasowej. Dane prezentowane są w technologii Flash co umożliwia interaktywne użycie wykresu przez Użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu do numerycznego formatu CSV lub grafiki PNG,

- miesięczny transfer – widoczna dla klientów którzy przyjęli dla usług Internetowych  model rozliczeń z miesięcznym planem taryfowym (płatnym „z dołu”) lub z limitem danych (płatnym „z góry”). Dane prezentowane są w układzie tabelarycznym:

Poza tabelaryczną prezentacją danych Użytkownik po kliknięciu w kolumnie Nazwa nazwy konkretnej usługi zostaje przekierowany do wykresu słupkowego, który również może wyeksportować do grafiki PNG.

Powrót na górę

9. Bezpieczeństwo i zgody

(funkcjonalność bezpłatna, dostępna dla każdego typu konta)

Zakładka dzieli się na dwie sekcje:

Powrót na górę

10. Ankiety badania satysfakcji klienta

(funkcjonalność bezpłatna, dostępna dla każdego typu konta)

Badanie satysfakcji klienta jest procesem ciągłym, więc ankiety będzie pojawiać się w Portalu Klienta w określonych odstępach czasowych. W zależności od rodzaju badania satysfakcji klienta, w Portalu Klienta pojawi się ankieta nr 1 lub ankieta nr 2:

Przed przejściem do wypełnienia ankiety należy zapoznać się z treścią powiadomienia dołączonego do ankiety, zawierającego wyjaśnienia systemu ocen. Po przejściu do ankiety należy odpowiedzieć na każde pytanie zaznaczając odpowiedź za pośrednictwem punktacji zgodnie z własną oceną.
WAŻNE! Przy zaznaczeniu odpowiedzi: 1) zdecydowanie niesatysfakcjonujący lub 2) raczej niesatysfakcjonujący - system będzie prosił o wpisanie komentarza. Brak komentarza uniemożliwi wysyłkę ankiety.

Po wypełnieniu ankiety należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody uniemożliwi wysyłkę ankiety. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wysłać ankietę.

Powrót na górę

11. Data Center Monitoring (SCADA)

(funkcjonalność płatna zgodnie z Cennikiem, dostępna z uprawnieniem „Zdalne ręce”)

            UWAGA: widoczność parametrów opisanych w poniższej instrukcji jest różna i zależy od wykupionego pakietu SCADA (patrz Cennik) oraz obecności czujników Systemu w konkretnym pomieszczeniu kolokacyjnym. Pakiet podstawowych parametrów środowiska obemuje monitoring:

Pakiet Środowisko (poza powyższymi parametrami) obejmuje:

Pakiet Kompletny (poza powyższymi parametrami) obejmuje:

Czujniki w wersji indywidualnej (poza powyższymi parametrami) moga być dobierane ze zbioru:

 

 

 

1. Rozdzielnia główna

Sekcja dotyczy zasilania oraz generatorów wspólnych dla całego budynku (np. F3, F4).

 

Generatory

Wizualizowane są tu wszystkie urządzenia typu „GENERATOR” znajdujące się budynku. W zależności od ostatniego odczytu czujnika „GENERATOR_STAN”, dla danego urządzenia, wyświetlana jest jedna z ikon:

- RUNNING – pracujący generator,

- STNADBY – generator w stanie gotowości,

- ? - wyświetlana jest w przypadku, gdy dla danego urządzenia brak jest jakichkolwiek odczytów.

 

Na szarym polu ikony wyświetlana jest nazwa konkretnego urządzenia.

 

 

 

Linie zasilające

Wyświetlane są tu wszystkie urządzenia typu „LINIA_ZASILAJĄCA” znajdujące się w budynku. W zależności od ostatniego odczytu czujnika „NAPIECIE”, dla danego urządzenia, wyświetlana jest jedna z ikon:

- OK – linia jest zasilana

- FAIL – brak zasilania na linii

- ? - wyświetlana jest w przypadku, gdy dla danego urządzenia brak jest jakichkolwiek odczytów.

Na szarym polu ikony wyświetlana jest nazwa konkretnego urządzenia.

 

 

 

 

2. Moc

W sekcji monitorowane są liczniki prądowe  dotyczące konkretnego modułu (np. F1A, F3B).

W zależności od odczytów czujnika „MOC”, danego urządzenia „LICZNIK_MOCY” wizualizacja przybiera jedną z ikon:

- # - odczyt mocy wraz z wartością

- ? - wyświetlana jest w przypadku, gdy ostatnie odczyty mocy dla danego urządzenia są puste. W miejscu wartości mocy pojawia się napis „---” i podpis, w szarym polu ikony, „Moc”. W przeciwnym wypadku wyświetlana jest pierwsza ikona z wartością ostatniego odczytu urządzenia, jednostką i podpisem, w szarym polu ikony, „Moc”.

 

 

3. Zużycie energii od początku miesiąca

Wizualizowane jest tu zużycie energii (pod warunkiem nabycia przez klienta uprawnień do tego widoku).

Wizualizacja zużycia energii polega na wyświetleniu jednej z ikon :

- wartość zużycia energii (po kliknięciu przenoszeni jesteśmy do widoku szczegółowych raportów),

- ?  - jeżeli nie istnieją rekordy pozwalające na obliczenie sumy (w polu wartości pojawiają się znaki „---”).

 

 

 

4. Wilgotność

Jest wyświetlana gdy w module znajdują się urządzenia typu „CZUJNIK_WILGOTNOŚCI” lub „DETEKTOR_WODY”.

 

Czujniki wilgotności

W pierwszej kolejności wizualizowane są urządzenia typu „CZUJNIK_WILGOTNOŚCI” dla znajdujące się w lokalizacji. Wizualizacja polega na wyświetleniu jednej z ikon:

- dla każdego takiego urządzenia w zależności od obecności w systemie odczytów dla odpowiedniego czujnika typu „WILGOTNOŚĆ”. Jest ona wyraża jako wartość procentowa z ostatniego odczytu dla czujnika którego nazwa znajduje się w szarym polu

- ? - w przypadku braku odczytów a w miejscu wartości znaki „---”

 

Detektory wody

W zależności od ostatniego odczytu, dla każdego urządzenia typu „DETEKTOR_WODY”,  w module, wyświetlane są odpowiednie ikony:

- ostatni odczyt,  w szarym polu na dole ikon wyświetlany jest podpis „Det. wody”.

- w przypadku alarmu wyświetlana jest środkowa ikona,

- ? - wyświetlana jest w przypadku braku odczytów czujnika „DETEKTOR_WODY” dla danego urządzenia detektora.

 

 

5. Klimatyzacja

Jest wyświetlana w module dla każdego znajdującego się tam urządzenia typu „KLIMATYZATOR”. Dla każdego z nich wyświetlana są tam ikony:

-  w zależności od ostatniego odczytu danego klimatyzatora wraz z wartością aktualnej temperatury, lub w przypadku braku tego pomiaru znaki „---„.W polu na dole ikony wyświetlana jest nazwa klimatyzatora.

- w przypadku alarmu,

- ? w przypadku braku odczytów.

Oprócz wartości zadanej na ikonie klimatyzatora wyświetlany jest również jego stan –

w zależności od ostatniego odczytu czujnika „KLIMATYZATOR_STAN”.

Stan klimatyzatora obrazuje jedna z ikon:

 

 

UWAGA: stan, w którym jeden lub więcej klimatyzatorów jest OFF, jest jak najbardziej stanem pożądanym, gdyż takie działanie wynika ze standardów TIER, gdzie część mocy chłodzącej nie jest w ciągłym użyciu.

 

6. Rozdzielnie zasilania

Dla każdego takiego urządzenia wyświetlana jest jedna z ikon:

-  w zależności od ostatniego odczytu dla czujnika „NAPIECIE” w przypadku aktywnej rozdzielni

-  w zależności od ostatniego odczytu dla czujnika „NAPIECIE” w przypadku nie aktywnej rozdzielni

-  trzecia ikona jest nieużywana

- ? - w przypadku braku odczytów wyświetlana jest 4 ikona „?”.

 

 

 

 

 

7. Szafy Rack

Dla każdego urządzenia typu „SZAFA” wyświetlana jest ikona reprezentująca jego stan. Składa się ona z dwóch części – lewej i prawej:

 

Posiada wyszarzone pole temperatury lub mocy w zależności od obecności, w systemie odczytów dla czujników „TEMPERATURA” i „MOC” dla danego urządzenia „SZAFA”.

 

W polu wartości wyświetlana jest wartość ostatniego odczytu dla czujnika.

 

W przypadku braku odczytów wyświetlane są znaki „---”.

 

W przypadku braku mapowania czujnika z usługą wyświetlane są znaki „===”.

 

 

Wyświetlana jest jako jedna z ikon w zależności od ostatniego odczytu czujnika typu „KONTAKTRON” dla danego urządzenia „SZAFA” :

 

- kontaktronu zamknięty

 

-kontaktron otwarty

 

- braku odczytów a

 

- brak mapowania czujnik kontaktron z usługą

 

 

Każda ikona reprezentująca szafę jest linkiem do strony z wykresami mocy i/lub temperatur w szafie oraz logów kontaktronu.

 

8. System przeciwpożarowy

                Wyświetlana jest jeżeli dla usługi, istnieje w systemie przynajmniej jedno urządzenie typu „SYSTEM_PRZECIWPOŻAROWY” (1 i 2) lub „SYSTEM_PRZECIWPOŻAROWY_ALARM” w lokalizacji.

 

System przeciwpożarowy

                Dla każdego takiego urządzenia typu „SYSTEM_PRZECIWPOŻAROWY” jego stan jest wizualizowany przy pomocy trzech ikonek w zależności od ostatniego odczytu czujnika:

-  OK,

- ALARM

- brak odczytów.

 

 

 

 

 

 

System Gaśniczy

Osobna sekcja pokazuje ostatni odczyt czujnika  „SYSTEM_GASNICZY_STAN” urządzenia:

- OFF,

- ON

- brak odczytów.

 

 

 

 

System Przeciwpożarowy Alarm

Ostatnia sekcja pokazuje alarmy systemu przeciwpożarowego w  zależności od ostatniego odczytu czujnika:

 

- OK,

- alarm,

- brak odczytów.

 

 

 

Powrót na górę

12. Definicje

Atman – marka będąca własnością ATM S.A.

ATM S.A. –  firma świadcząca usługi telekomunikacyjne w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Na ofertę ATM składają się usługi kolokacji i hostingu, szerokopasmowej transmisji danych oraz dostępu do Internetu.

BOK – Biuro Obsługi Klienta – służba dyżurna ATM S.A. dostępna w dni powszednie w godzinach 8-18 pod numerem telefonicznym 22 51 56 666 oraz adresem mailowym support@atman.pl

Cennik – cennik usług dodatkowych dostępny pod adresem https://portal.atman.pl/resources/docs/Cennik_pl_01_07_2014.pdf

Klient – osoba posiadająca osobowość prawną związana z ATM S.A. „Umową o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych”.

Konto Główne – podstawowe konto dostępowe  zakładane dla Klienta automatycznie w momencie uruchomienia produkcyjnego pierwszej Usługi. Konto to pełni rolę administracyjnego, posiada najwyższy poziom uprawnień łącznie z tworzeniem, modyfikacją i usuwaniem Subkont.

Pomoc Portalu Klienta – niniejszy dokument.

Portal Klienta, Portal – środowisko www udostępniane nieodpłatnie przez Atmana pod adresem www.portal.atman.pl wszystkim obecnym klientom. Z jego pomocą, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, Użytkownik otrzymuje dostęp on-line do wielu danych dotyczących wykupionych Usług (m.in. podgląd wykorzystania łączy, faktury, raporty SLA).

Regulamin – regulamin Portalu Klienta dla Użytkowników dostępny pod adresem https://portal.atman.pl/resources/docs/Regulamin_portalu_klienta_ATMAN_pl.pdf

Subkonto – konto dostępowe z przypisanym mu przez Konto Główne uprawnieniami. Subkonto definiowane i aktywowane jest przez Konto Główne.

Usługa – usługa świadczona przez ATM S.A. Klientowi na mocy podpisanej „Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych”

Użytkownik – każdy zalogowany Klient Portalu Klienta.

Powrót na górę